Одмор и помош во домот УСЛУГИ

Домашна нега во Нов Јужен Велс

Оваа организација нуди разни услуги на изнемоштените постари и помлади луѓе со посебни потреби кои живеат во Нов Јужен Велс. Некои од услугите кои 
тие ги обезбедуваат се: лична помош, домашни и двор помош и 
слични. Нивната регионална канцеларија адреса е:

Католичката нега

Работите од Католичката црква, Волонгонг епархија, тој нуди голем 
број на услуги во заедницата за помош, лична нега, одмена и 
слични на располагање за изнемоштените постари и помлади лица со инвалидност.

Илавара Услуги на заедницата

Организација која нуди спектар на услуги како заедница и индивидуални 
транспорт, оброци, помош, одмор, лични или домашна нега за изнемоштени возраст и помлади лица со инвалидност.

Careways

93-109 Princes Highway
Dapto NSW 2530

Тел: 4262 1918