За МДЗ

ШТО ПРАВИМЕ

Здружението е составено од членови, волонтери и работници заедницата кои работат заедно за да одговорат на различните потреби на Македонската заедница во Илавара и пошироко, кои произлегуваат од јазични тешкотии, невработеноста, стареењето и недостатокот на специфични услуги.


Македонското Добротворно Здружение на Нов Јужен Велс ја спроведува својата функција преку соработка и соработка со разни организации во заедницата, Австралиската и македонската влада и не-владини институции, агенции и компании во корист на македонската заедница во Илавара и пошироко.

УСЛУГИ, ПРОГРАМИ, АКТИВНОСТИ

 • Помош со лични и семејни проблеми
 • Информации, опции, совети и упатување
 • Развој на заедниците
 • Поддршка на заедницата
 • Поврзување со заедницата
 • Помош при доселување
 • Посредување
 • Превод на писма и документи
 • Квази конзуларни услуги за правни документи кои се однесуваат на Република Македонија, како што се:
  • Полномошно
  • Декларации
  • Животни потврди
  • Банковни формулари
 • Дневен Центар за одмена од негата и постари лица
 • Услуги по нарачка и побарување
 • Група за поддршка на грижителите
 • Женска социајлна група
 • Деменција информации и упатување
 • Волонтерска обука
 • Медиа Груп “Компас”
 • Групен и индивидуален транспорт