деменција ПОДДРШКА

На поддршка на услуги Деменција е услуга обезбедена од страна на Македонското Добротворно Здружение и е нова услуга за Македонската заедница во Илавара.

Оваа услуга е овозможена преку финансирање од Одделот за здравство и постари Комонвелтот и е наменет за лица со деменција од македонско потекло 
и на нивните негуватели.

Програмата е комплементарна со други услуги обезбедени од страна ДПМ како Центарот Врз нега на постари лица, 
Центарот Врз основа одмена од негата и негуватели поддршка.

Оваа услуга има за цел да:

  • Подигање на нивото на свеста во Македонската заедница за деменција
  • Обезбедување на емоционална поддршка на негувателите и семејства на лица со деменција
  • Обезбедување на практични совети и едукација на негувателите и семејства на лица со деменција
  • Обезбедување на практични совети и образование на Македонската заедница преку Македонската медиумски канали
  • планирање и спроведување на соодветни програми за поединци, групи и членови на семејството
  • Мрежа кооперативно со други деменција поврзана даватели на услуги во Илавара како и
  • Обезбедување на образование и поддршка на постоечките локални група за поддршка олеснувачи во однос до услугите Деменција Поддршка

Ако ви треба преведувач по телефон, јавете се на TIS (Телефонската преведувачка служба) на 
131 450 и побарајте да зборувате со некој на македонски јазик и се стави, преку 
на бројот подолу.

Националната телефонска хотлајн 
Бесплатен повик 1800 100 500