АГЕНТ ЗА МИГРАЦИЈА

За жал оваа услуга повеќе не постои, меѓутоал органичена помош е можна околу подготовки на гарантни писма и слично.